Годишен отчет за дейността през 2017

Информация за дейността на Дружество Театераутор през 2017 г

Дружество Театераутор е създадено  преди 20 години. Членовете на дружеството към януари 2017 са 800.

Дружеството ползва платени програми Windows. Счетоводната програма се заплаща  на абонаментен принцип. Пакетът OpenOffice, който използваме, е безплатен.

Дейността на Театераутор е свързана с театрите, с БНР и БНТ.

Театри

Работата с театрите е по-специфична.  Обикновено сключваме договори за 3 години, като в много  случаи тези договори се продължават по няколко пъти през годините. Територията, за която се сключват договорите, е националната територия. 

Според тези договори отчетите обикновено трябва да се правят на тримесечие, обаче авторските права не винаги се превеждат в срок по сметката на Театераутор. Обяснението, което ни дават театрите  е, че парите се бавят по сметка Себра.

Не бихме могли да кажем с точност каква сума е изплатена по всеки от тези  договори, защото, както посочихме, малко са театрите, които успяват в срок да изпратят дължимите суми. 

Няма точна схема за изплащането на   авторските хонорари, това става по желание на всеки един от авторите или на техните наследници.. В последните две години започнахме да изплащаме пряко хонорари по банкови сметки на някои автори, но не можем да кажем, че към момента това е масова практика, защото не всички автори желаят това.

В Дружеството членуват някои автори и техните наследници, чиито авторски хонорари са разпределени по личните им партиди от години, обаче парите не са получени от тях  по различни причини /обективни- когато липсва информация главно за наследници, и субективни-по лично решение на авторите или поради друга причина/. Въпросните суми са търсими, поради което ние уважаваме подобно решение, като никога не сме взимали решение за усвояване на въпросните дължими суми. 

Освен това, сумите на някои автори (особено на тези, чиито произведения се излъчват по БНР) са малки и авторите предпочитат те да се натрупват през годините, до получаване на по-значими хонорари. 

Подготвихме  списък на авторите и наследниците, за които има разпределени, но непотърсени възнаграждения, който е качен на Интернет страницата на Дружеството.

В процес сме на обсъждане на  конкретни срокове за изплащане на авторските възнаграждения, каквито до сега не сме фиксирали. Това се дължи на обстоятелството, че въпреки договорите, които подписваме с ползвателите, в много случаи сроковете на превеждане на дължимите суми по нашата сметка се бавят много,  понякога дори години след получаването на отчетите. Забавянията се свързват обикновено със сметка СЕБРА, защото не всякога одобрението на съответните суми става веднага поради факта, че театрите не захранват собствените си сметки в сметка СЕБРА. Замисълът ни е да определим срокове за изплащане на дължимите суми, съобразени все пак със съществуващата до сега практика. Обаче важно е да се подчертае, че   авторите и техните наследници във всеки един момент да могат да получат дължимото им възнаграждение.

След всяко тримесечие превеждаме данъците, дължими от всеки автор. Изключение се прави само за сумите, дължими за IV тримесечие, данъците за което се плащат следващага година от правоимащите заедно с данъчните декларации.

С БНР и БНТ имаме подписани договори за  ползването на произведения от нашия репертоар.

По закон нямаме  тарифи. Дружество Театераутор е разработило специални правила за разпределение, които покриват всички варианти на произведения според броя на авторите. Тези правила се прилагат при разпределението на авторските права при повторно и последващо използване на произведения от репертоара на Театераутор, или т.н. малки права. Това разпределение се прави на ръка, нямаме създадена специална програма за разпределение.

БНР изпраща отчети на годишна основа, след изтичането на предходната календарна година. Договаря се цената на минута използвано време и разпределението се извършва през второто тримесечие на  годината въз основа на правила, изготвени от Дружеството.

През юли 2016 г  отчетохме използваните произведения от БНР през 2015 г. Общият брой на авторите, на които сме разпределили авторски хонорари, е 310. 

През юли 2017 г  отчетохме използваните произведения от БНР през 2016 г. Общият брой на авторите, на които сме разпределили авторски хонорари, е 370. 

 От 2009 г с  БНТ имаме договор за ползване на произведенията от нашия репертоар. Отчетите от Телевизията се правят на тримесечие, т.е. четири пъти в годината. 

Има един проблем, който още не е решен, но се надяваме и това да стане в скоро време. Става въпрос за правата на фолклорните хореографи, и по-специално за правата им при излъчване по Националната телевизия.   

Въпреки многото разговори, все още не можем да намерим с телевизията начин, по който да се заплаща този авторов труд. Нашето предложение е да е на минута, въз основа на договореното между Дружеството и БНТ за телевизионните постановки, но до сега това не е прието. 

 Разходите за издръжка на Дружеството се извършват съгласно приетия устав.