Годишен отчет за дейността през 2018

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ТЕАТЕРАУТОР ПРЕЗ 2018 г

Театераутор представлява и защитава интересите на своите членове – драматурзи, преводачи, композитори на музикално-драматични произведения, автори на опери, оперети и мюзикъли, балети, хореографи, режисьори.

 Броят им надминава 800 души. През въпросната година няма автори, напуснали дружеството.

Основната дейност на Театераутор е свързана с театрите. По наши наблюдения дейността им се развива доста добре, въпреки че все още има такива, които срещат трудности, особено в някои от по-малките  градове. 

Наблюдава се продължаваща практика на закъснение при изплащането на някои от дължимите авторски възнаграждения от страна на някои театри, а   неритмичните постъпления затрудняват дейността на дружеството.

Договорите, които сключва Театераутор с театрите, обичайно са за 3 години. Рядко се фиксира определен брой представления за определен по-малък срок. Често представленията се възстановяват след години  при смяна на актьор или по други неизвестни причини. Необходимо е да се отбележи, че поради естеството на работата в сектора, не е възможно да се избегне наличието на разпределени, но неизплатени суми за авторите.

Договорите, сключени  през 2018 г са 88 .

Освен театрите, другите основни контрагенти на Театераутор са Българското национално радио и Българската национална телевизия. Продължава изпълнението на подписаните рамкови договори с тези две институции. Всяка година се прави договаряне за цената на минута полезно време. За сега договорите ни са само с БНТ и БНР, защото към момента това са единствените организации, които излъчват драматични произведения. Някои частни телевизии и радиа са изявявали намерение да започнат подобна дейност, но за сега това остава само в сферата на добрите пожелания. В България има 7 регионални центрове на БНР, които понякога повтарят някои части от софийската програма, като това се отчита от страна на БНР. 

В БНР  се наблюдава  тенденция на запазване на броя използвани минути от репертоара на Театераутор. Това е добър знак и показва нестихващия интерес на слушателите, които оценяват важната дейност на колегите от националното радио.

БНР си е поставило задачата да продължат усилията за   организирането на Интернет радио (Радио БИН@Р), което освен музика да излъчва и радиопиеси. Имали сме предварителни разговори с представители на Радиото за начините на защита на авторите, но до момента не сме постигнали договореност по този въпрос. Новите технологии се развиват много бързо, сегашните поколения не са склонни да слушат традиционното радио, изкушени от модерните електронни устройства, поради което е оправдано желанието на колегите от БНР да разширяват и модернизират начините на излъчване и на представяне пред публиката и на други произведения, освен  музикалните. Има обаче случаи на нерегламентирано излъчване по Интернет мрежата на радиопиеси, продуцирани от БНР. Ето защо трябва да продължат съвместните ни усилия за търсене и намиране на адекватни начини за компенсиране на авторите.

БНТ:  Към рамковия договор с Националната телевизия има одобрен специален списък на произведенията, които са дигитализирани и могат да бъдат излъчвани. Правим всичко възможно въпросният списък да бъде допълван и  разширяван.

Отчетите на БНТ на излъченото  съдържание се правят всяко тримесечие. Театераутор е приел специални правила за разпределение,  специфични за различните кагегории произведения, според броя на авторите, взели участие в тяхното създаване. Според тези правила се прави разпределението на авторските права за всеки автор.

Оставаме с очакване и надежда да бъде увеличено още времето по БНТ, посветено на драматичните и музикално-драматичните произведения. Сред добре запазените произведения (от техническа гледна точка) са множество примери  на постановки от наши автори, запечатали незабравимите изпълнения на множество големи български актьори от близкото минало и очаквани с голямо желание от публиката, която не е забравила емблемата ТТ на Телевизионния театър всяка понеделник вечер.

С БНТ  имаме договореност за връщане на авторските права, предвидени за авторите, чийто срок на защита е изтекъл, за което се извършва преизчисление на сумите, получавани от БНТ за всяко тримесечие.

Един важен нерешен въпрос  е заплащането на произведенията на хореографите на фолклорни произведения, излъчвани по БНТ.  Изпратихме проекто договори на изявените хореографи из цялата страна. Някои са членове на Театераутор и имат желание да получат защита за своя ценен авторов труд. Въпреки разговорите, които сме имали по въпроса, с БНТ все още нямаме решение на този въпрос. 

Финансови резултати:

Общата сума на авторските възнаграждения, събрани и разпределени от Театераутор през 2018 г, е 228 236,42 лв. , а изплатената сума е 185 524,75 лв (в така посочените куми не е включена комисионната).

За 2018 г Театераутор е изплатил ДДС в размер на  57 400, 91 лв

2018 г (сумите са без ДДС)

БНТ

Получени: 30180,70 лв

Комисионна: 7545,17 лв

БНР – получени 88 845,00 лв

Комисионна: 22211,25 лв

Театри:

Получени 154 407, 93 лв

Комисионна: 15440,79 лв

 

Разходите за издръжка на Дружеството през 2018 г  са в рамките на предвиденото в Устава му.

През 2018 г няма членове на Дружеството, които да са прекратили членството си в него.

Няма сключени нови договори за взаимно представителство.

ТЕАТЕРАУТОР няма учредени фондове през 2018 г.

ТЕАТЕРАУТОР  няма приходи/разходи за/от дарения, спонсорство и др.  през 2018 г.