УСТАВ

У С Т А В
на
Дружество на авторите на сценични произведения
за управление на авторски права
ТЕАТЕРАУТОР

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование
Член 1. (1) Авторите на сценични произведения се обединяват в сдружение, което ще действа под наименованието: „Дружество на авторите на сценични произведения за управление на авторски права ТЕАТЕРАУТОР“.
(2) Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница.

Същност и цели
Член 2. (1) Дружество ТЕАТЕРАУТОР е сдружение на авторите на драматични, музикално-драматични и други произведения, предназначени за сцена, създадено на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което си поставя за цел да работи за осигуряването на условия за по-ефикасна закрила на общите им интереси като автори и носители на права в тази област, като осъществява колективното управление на авторските права на своите членове при сценичното публично представяне и други видове използване на техните произведения.
(2) Дружеството е юридическо лице.

Член 3. Дружество на авторите на сценични произведения за управление на авторски права ТЕАТЕРАУТОР е сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.

Средства за постигане на целите
Член 4. Дружество ТЕАТЕРАУТОР се стреми към осъществяване на своите цели посредством:
“ формиране на позитивно обществено отношение към правата на авторите и на носителите на сродни на авторските права;
“ организиране на колективно управление на авторските права;
“ изразяване на мнения и становища за защита на авторските права;
“ организиране на обучение по проблемите на защитата на авторските права;
“ предприемане на инициативи пред държавата, общините и трети лица във връзка с управлението и защитата на авторските права;
“ осъществяване на международно сътрудничество.

Предмет на дейност
Член 5. За постигане на целите си Дружеството осъществява следните дейности:
“ пропагандира и защитава пред обществото и държавните органи престижа и ролята на авторското право;
“ съдейства за изработването на необходимите законодателни актове в областта на авторското право;
“ установява връзки и обменя информация със сродни организации в други страни;
“ подготвя условията за създаване на система за колективно управление на правата на своите членове;
“ сключва договори, с които разрешава използването на произведенията на своите членове в рамките на получените от тях пълномощия, събира дължимите възнаграждения и ги изплаща на правоимащите, съгласно разпорежданията на този Устав и Правилника на Дружеството;
“ сключва договори за взаимно представителство със сродни дружества от чужди страни, с които договори поверява на тези дружества представителството на своите членове на съответните територии и поема представителството на съответните чужди автори на територията на Република България;
“ представлява своите членове , както и членовете на сродни организации, с които има сключени договори за взаимно представителство пред съда и другите правораздавателни обрани в Република България при защитата на поверените му за управление права и събиране на дължимите възнаграждения.

Член 6. (1) Дружество ТЕАТЕРАУТОР може да осъществява дейности по:
“ изготвяне и разпространение на анотации на български и чуждестранни сценични произведения;
“ издаване и отпечатване на сценични произведения;
“ реклама в страната и чужбина;
“ превод и продуциране на произведения за сцена;
“ консултации и посредничество по повод упражняването и защитата на авторското право и сродните му права;
“ посредничество за снабдяване със сценични произведения;
“ организиране на семинари, изложби, пресконференции и дискусии, свързани с упражняването и защитата на авторското право и сродните му права.
(2) Дейностите по предходната алинея имат характер на допълнителна стопанска дейност и приходите от тях се използват за постигане на определените в чл. 2 от този Устав цели.
(3) Дружество ТЕАТЕРАУТОР не разпределя печалба.
(4) Дружество ТЕАТЕРАУТОР осъществява допълнителната стопанска дейност по този член съгласно законодателството, регулиращо съответния вид стопанска дейност.

Срок на съществуване
Член 7. Сдружението се учредява за неопределен срок от време.

Седалище
Член 8. (1) Седалището на сдружението е в град София.
(2) Адресът на управление на сдружението е: гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Княз Борис І“ № 54, ет. 2.

ГЛАВА ВТОРА
ЧЛЕНСТВО

 

Член 9. (1) Членове на Дружество ТЕАТЕРАУТОР могат да бъдат физически или юридически лица, които приемат устава му и са автори на сценични произведения или са носители на авторско право върху такива произведения, а именно:
“ автори на драматични и музикално-драматични произведения, както на други произведения, предназначени за сценично представяне;
“ автори на музикални произведения с текст или без текст, специално създадени като съпровод към произведенията по предходната разпоредба;
“ преводачи на такива произведения;
“ наследници или правоприемници на лицата по предходните разпоредби.
(2) Членуването в Дружество ТЕАТЕРАУТОР е доброволно.

Приемане на нови членове
Член 10. (1) Членове на Дружеството са лицата, които са участвали в Учредителното събрание и са подписали учредителния протокол и Устава.
(2) Приемането на нови членове се извършва въз основа на лична писмена молба от кандидата до Управителния съвет, който се произнася по нея на първото си следващо заседание.
(3) Отказът на Управителния съвет да уважи молба за членство може да бъде обжалван пред Общото събрание на сдружението.
(4) Новите членове изразяват в писмена форма съгласието си Дружество ТЕАТЕРАУТОР да ги представлява при използване на произведенията, защита на авторското право и при събиране на възнагражденията.

Права и задължения на членовете
Член 11. (1) Всеки член на Дружеството има право:
o да участва в дейността и управлението на сдружението;
o да участва и гласува в Общото събрание;
o да иска обяснение от неговите органи за неизпълнение на приети решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му;
o да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия на дружествените органи.
(2) Всеки член на Дружеството е длъжен да спазва Устава, да изпълнява решенията на Дружеството и да плаща членския си внос в размер и по начин, определен от Общото събрание.

Прекратяване на членството
Член 12 (1) Членството в Дружеството се прекратява при:
o напускане;
o смърт;
o изключване;
o прекратяване на Дружеството.
(2) Член на Дружеството може да бъде изключен когато грубо нарушава закона, устава или решенията на органите му. Решението за изключване се взима от Общото събрание, по предложение на Управителния съвет.
(3) Членствените права и задължения са непрехвърлими с изключение на имуществените и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване на членството.

Член 13. Имуществените отношения се уреждат с прекратилото членство лице или съответно неговите наследници или правоприемници в тримесечен срок от прекратяването. Предходната разпоредба не се прилага по отношение на тези наследници или правоприемници, които в същия срок станат членове на Дружество ТЕАТЕРАУТОР. Размерът и основанието на дължимото между страните се установяват съгласно счетоводните документи и вътрешните актове на Дружеството.

 

ГЛАВА ТРЕТА
Органи на Сдружението
Раздел I
Общо събрание
Правомощия

 

Член 14. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Дружество ТЕАТЕРАУТОР и има следните правомощия:
1) приема, изменя и допълва Устава на Дружеството;
2) избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3) избира членовете на контролно финансовата комисия;
4) приема отчета на Управителния съвет;
5) приема доклада на контролно финансовата комисия;
6) прави препоръки за подобряване дейността на Дружеството;
7) взима решения за преустройство и прекратяване на Дружеството;
8) определя размера и начина на плащане на членската вноска;
9) изключва членове на Дружеството;
10) приема бюджета на Дружеството;
11) обсъжда и взима решения и по други въпроси, свързани с дейността на Дружеството или посочени в настоящия Устав;
12) утвърждава Правилата ( Правилника ) за разпределение на инкасираните от Дружеството авторски възнаграждения между правоимащите;
13) отменя решения на други органи на Дружеството, които противоречат на закона, този Устав или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Дружеството;
14) взема решения за участие на Дружеството в други организации или образуването им.
(2) Правомощията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 и 13 не могат да се възлагат на други органи на Дружеството.

Свикване
Член 15 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива в населеното място, където е седалището на Дружеството с писмена покана, в която се вписват денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието, както и въпросите, които ще бъдат разглеждани.
(2). Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на Дружеството, най-малко един месец преди насрочения ден.
(3) Общо събрание може да се свика и по искане на контролно финансовата комисия или на 1/10 от членовете на Дружеството. В този случай, ако Управителният съвет не отправи писмено покана в едномесечен срок за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалище на Дружеството по писмено искане на заинтересуваните членове, или натоварено от тях лице.

Член 16. Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половината от всичките му членове. Ако не се явят необходимият бой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, независимо от броя на присъстващите.

Провеждане и вземане на решения
Член 17. (1) Общото събрание се открива и води от председателя на Управителния съвет. Когато същият не присъства, събранието се ръководи от определено от УС лице.
(2) Общото събрание избира секретар, който води протокола от заседанието.

Член 18. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове, освен когато този Устав предвижда друго.
(2) Решения по чл. 14, ал. 1, т. 1 и т. 7 от настоящия Устав се вземат с мнозинство над 2/3 от присъстващите членове на Общото събрание.
(3). Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени с поканата.

Право на глас
Член 19. Всеки участник в Общото събрание има право на един гдас и може да го упражнява само лично.

Член 20. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Раздел II
Управителен съвет
Състав

 

Член 21. (1) Управителният съвет се състои от 9 /девет/ души, избрани измежду членовете на Дружеството.
(2) В Управителния съвет не могат да бъдат избирани:
o собственици на театри и фирми, чийто предмет на дейност е свързан с публичното представяне на сценични произведения.
o едновременно за един и същи мандат – съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и роднини по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

Освобождаване на членове на Управителния съвет
Член 22. (1) В случай, че за член на Управителния съвет допълнително възникне пречка, недопускаща съгласно предходния член по-нататъшното му участие в този съвет, както и в случай, че наличието на такава пречка бъде установено по-късно, Общото събрание по предложение на Управителния съвет, го освобождава.
(2) По същия ред може да бъде освобождаван от участие в Управителния съвет член, който поради тежка или продължителна болест, продължително отсъствие от страната или друга мотивирана от самия него причина, не е в състояние да изпълнява задълженията си.

Правомощия
Член 23. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Дружеството.
(2) Управителният съвет има следните правомощия:
1) представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2) утвърждава плана за работа на Дружеството;
3) приема отчета за извършените финансови разходи през годината и изготвя проект за бюджет за следващата финансова година;
4) предлага Правила за разпределение на инкасираните от Дружеството авторски възнаграждения между правоимащите;
5) утвърждава удръжките от получените авторски възнаграждения, необходими за дейността на Дружеството;
6) утвърждава условията за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на Дружеството по чл. 6 от Устава и взема решение за разходването на средствата, получени в резултат на тази дейност;
7) разпорежда се с имуществото на Дружеството;
8) избира директор на Дружеството и определя размера на възнаграждението му;
9) образува свои постоянни или временни специализирани органи – (комисии, работни групи, съвети и др), като определя състава и задачите им;
10) подготвя дневния ред за заседанията на Общото събрание;
11) определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
12) извършва ликвидацията на Дружеството или определя ликвидатор;
13) изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и този Устав.

Мандат
Член 24. Управителният съвет има мандат три години. До избирането на нов, старият Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си.

Свикване
Член 25. (1) Управителният съвет се свиква на заседание от председателя, когато това е необходимо. Председателят е длъжен да свиква УС и по искане на 1/3 от членовете му, в 7-дневен срок. Ако той не стори това Управителният съвет се свиква от заместник-председателя или от председателя на контролно финансовата комисия.
(2) Първото заседание на новоизбрания Управителен съвет трябва да се състои най-късно седем дни след избирането му от Общото събрание.

Кворум
Член 26. Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му.

Взимане на решения
Член 27. (1) Решенията на Управителния съвет се взимат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието негови членове, освен в случаите на чл. 23, ал. 2, т. 7, 11 и 12 от Устава, в които случаи решенията се вземат с мнозинство от всички членове на УС. В отделни случаи УС може да реши гласуването да бъде тайно.
(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по реда на тази разпоредба се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието на УС.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
Член 28. Общото събрание може да реши членовете на Управителния съвет да получават възнаграждение в размер, определен от същото.

Раздел III
Председател и заместник председател на УС
Избор

 

Член 29. (1) Управителният съвет избира измежду членовете си председател и заместник председател.

Правомощия
Член 30. (1) Председателят на Управителния съвет:
o ръководи заседанията на УС и Общото събрание;
o подписва протоколите с взетите от УС решения;
o извършва и други действия, възложени му от Устава или от Управителния съвет.
o представлява дружеството пред трети лица в съответствие с взето такова решение от Управителния съвет.
(2) Заместник председателя на Управителния съвет изпълнява функциите на председателя в случаите, когато последният е възпрепятстван да ги упражнява, има взето решение за това от УС или изрично му е възложено това.
(3) Председателя на УС може да преупълномощава Директора на Дружеството да представлява същото пред трети лица.

Раздел IV
Контролно финансова комисия
Състав

 

Член 31. (1) Контролно финансовата комисия се състои от трима души.
(2) Не могат да бъдат членове на Контролно финансовата комисия:
а) членове на Управителния съвет в настоящия или предходния мандат;
б) лица, които отговарят на условията по член 21, ал. 2 от Устава.
(3) Освобождаването на членовете на Контролно финансовата комисия се урежда по аналогия с член 22 от Устава.
(4) Контролно финансовата комисия избира от състава си свой председател.

Правомощия
Член 32. Контролно финансовата комисия проверява ежегодно изпълнението на бюджета и счетоводството на Дружеството и докладва за резултатите пред Управителния съвет и Общото събрание.

Мандат
Член 33. Контролно финансовата комисия има мандат три години. До избирането на нова комисия, старата комисия продължава да изпълнява функциите си.

Свикване
Член 34. Контролно финансовата комисия се свиква на заседание от своя председател най-малко веднъж годишно. Ако той не стори това, заседанието може да бъде свикано от който и да е от другите членове на комисията.

 

Кворум
Член 35. Заседанията на контролно финансовата комисия са законни ако присъстват поне двама от членове й.

Взимане на решения
Член 36. Решенията на Контролно финансовата комисия се взимат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на нейните членове.

Възнаграждения
Член 37. Общото събрание може да реши, членовете на Контролно финансовата комисия да получават възнаграждение в размер, определен от същото.

Раздел V
Специализирани органи към Управителния съвет

 

Член 38. Определянето на видовете специализирани органи към Управителния съвет, както и образуването и определянето на състава и задачите им, става по решение на Управителния съвет. Членовете на тези органи могат да бъдат както членове на Управителния съвет, така и други членове на Дружеството.

Процедурни правила
Член 39 (1) Специализираните органи към Управителния съвет се свикват на заседание от директора на Дружеството.
(2) Заседанията на тези органи са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете им.
(3) Всеки такъв орган избира измежду членовете си председател и заместник председател.
(4) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове.
(5) Протоколите с решенията подлежат на утвърждаване от председателя на Управителния съвет. При несъгласие спорът се решава от Управителния съвет.

Раздел VI
Директор

 

Член 40. (1) Директорът е служител на Дружеството. Той се назначава след избор от Управителния съвет със срочен трудов договор, за срок равен на мандата на избралия го Управителен съвет.
(2) Не може да бъде директор лице, което:
o е пълноправен член на Дружеството.
o отговаря на условията по член 21, ал. 2 от Устава.

Правомощия на директора
Член 41. Директорът на Дружеството;
o организира и ръководи оперативно дейността на Дружеството;
o осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
o представлява Дружеството пред трети лица и подписва от негово име договорите с членовете и ползвателите, в съответствие с представените му за това правомощия;
o сключва трудови и граждански договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите в Дружеството, в съответствие с решенията на Управителния съвет, одобрения бюджет и разпоредбите на трудовото законодателство;
o изпълнява други функции, възложени му от този Устав или от Управителния съвет.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Финансиране на Дружеството
Източници

 

Член 42. Дружеството набира средства за постигане на целите и издръжката си от:
o членски внос;
o удръжки от получени авторски възнаграждения, необходими за дейността на Дружеството;
o приходи от управление на имуществото на Дружеството;
o приходи от допълнителната стопанска дейност по чл. 6 от Устава;
o дарения.

Размер на членския внос
Член 43. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание.

ГЛАВА ПЕТА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване на Дружеството
Член 44. (1) Дружеството се прекратява:
o по решение на Общото събрание;
o с решение на окръжния съд по седалището на Дружеството;
(2) При прекратяване на Дружеството задължително се извършва ликвидация.
(3) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от същия лице.
(4) Решението по предходната алинея се взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.
(5) В случай, че ликвидато